top of page

บริการ งานวิศวกรรมสำรวจ

งานบริการด้านวิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering) ได้แก่

  • สำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ ขอบเขตพื้นที่ ถนน สะพาน อาคาร ลำน้ำ

  • สำรวจแนวทาง แนวสายไฟฟ้า แนวคลอง หาพิกัด ตำแหน่ง ระดับความสูง และทำแบบแปลน

bottom of page